Registratie
  •  
  • Producten
    (E-catalogus)
  • Assistentie
  • Software
  • Service
  • Fr | Nl |
 

ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR COVIVA

DE COVIVA-SERVICE IS EEN DIENST AANGEBODEN DOOR DE HAGER GROUP. DEZE DIENST WORDT AANGEBODEN OP DE BELGISCHE MARKT DOOR NV HAGER MODULEC, NOORDKUSTLAAN 16 C, 1702 GROOT-BIJGAARDEN (RPR BRUSSEL – BTW 0421.067.003) ONDER TOEPASSELIJKHEID VAN ONDERHAVIGE ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN.
DEFINITIES

De Coviva-service, hierna ook wel aangeduid als de dienst, is een server-gebaseerde dienst die het beheer en de controle van apparatuur mogelijk maakt die via het internet aan de Coviva-controller is verbonden door middel van een App bestemd voor compatibele mobiele apparaten, zoals nader beschreven in paragraaf A.I.2 van de Voorwaarden van de dienstverlening.

De Coviva-controller is de controller waarop de randapparatuur wordt aangesloten die met uw mobiele apparaat communiceert.

Het Coviva-systeem is een systeem, samengesteld uit een Coviva-controller, de Coviva App en quicklink-producten, bedoeld om gebouwinstallaties te beheren en te controleren.

Hager is NV Hager Modulec, Noordkustlaan 16C, 1702 Groot-Bijgaarden.

Mobiel apparaat: Smartphone, PCs of tablets.

De Referentiegebruiker is de persoon verantwoordelijk voor het gebruik van het Coviva-systeem en de betreffende diensten.

De Voorwaarden van de dienstverlening verwijzen naar de condities die vermeld staan in secties A & B.

De Softwareproducten betreffen de computerprogramma's waarop deze dienst is gebaseerd.

Het Systeem behelst het Coviva-systeem zoals opgezet in de woning van de Referentiegebruiker.

OM VAN DE DIENST GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN, DIENT U AKKOORD TE GAAN MET DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN VAN DE DIENSTVERLENING EN MET DE EINDGEBRUIKER-LICENTIEOVEREENKOMST VOOR SOFTWAREPRODUCTEN. INDIEN U IN HET GEHEEL NIET OF SLECHTS TEN DELE AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN, KAN U GEEN TOEGANG TOT DE DIENST WORDEN VERLEEND.

DE OVEREENKOMST (BEPALINGEN EN VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN DE VERLENING VAN DE DIENST EN DE EINDGEBRUIKER-LICENTIEOVEREENKOMST VOOR SOFTWAREPRODUCTEN) TUSSEN U EN HAGER, BEPALEN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN DE ONDERLIGGENDE SOFTWAREPRODUCTEN. ALS U KLIKT OP 'IK GA AKKOORD', ONDERSCHRIJFT U DAT DEZE ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN OP DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN HAGER EN OP IEDER GEBRUIK VAN DEZE DIENST.


A. VERLENING VAN DE DIENST

I. GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

1. AANMELDING. Om van de dienst gebruik te kunnen maken, dient u zich aan te melden op hager.be/coviva, een account aan te maken en de Coviva App op uw mobiele apparaat te downloaden en te installeren. Om te worden aangemeld, dient u minimaal uw e-mailadres en naam (gebruikersidentificatie) alsook een individueel gebruikerswachtwoord op te geven.
Als u uw Coviva-controller verkoopt of permanent aan een andere persoon toewijst, dient u uw account dienovereenkomstig te updaten. De nieuwe gebruiker moet zich op zijn beurt op hager.be/coviva aanmelden en zijn/haar eigen account aanmaken om van de dienst gebruik te kunnen maken.
Teneinde het maximale niveau van veiligheid, vertrouwelijkheid en functionaliteit van het systeem te handhaven, dient u uw login-gegevens geheim te houden. Deel uw accountinformatie niet met derden. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de geheimhouding van uw accountgegevens. Het is absoluut noodzakelijk dat u zich houdt aan de aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van uw Coviva-controller (installatie en de gebruikshandleidingen).

2. SYSTEEMVEREISTEN/COMPATIBILITEIT. De volgende Mobiele apparatuur is vereist om gebruik te kunnen maken van de Coviva-service:
Smartphone (iPhone of Android)
Pc of PC-tablet
Webbrowser en internettoegang
in de volgende uitvoeringen:
iPhone en iPad: Versie iOS 8 en latere versies
Android: Android 4.0 met toegang tot Google Play
De nieuwste versie van Safari, Chrome, Firefox of Internet Explorer op Mac OS X v10.9 (of een latere versie) en Windows 7 (of een latere versie)

3. VERGOEDING EXTERNE LEVERANCIER. Het systeem maakt gebruik van een internetverbinding. Het gebruik van deze dienst vereist de overdracht van een bepaald datavolume via de respectievelijke (internet) verbindingen. Het is noodzakelijk en de verantwoordelijkheid van de Referentiegebruiker om te zorgen dat een geschikt datavolume beschikbaar is voor de internetverbinding op de plaats van de Coviva-controller en op uw mobiele apparaat. Neem voor meer informatie over de geldende tarieven, het beschikbare datavolume, gebruiksbeperkingen en overige bepalingen inzake de prestaties, contact op met uw eigen internetprovider of mobiele serviceprovider. Hager is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele vergoedingen waar externe leveranciers zich op kunnen beroepen.

4. ONGEOORLOOFD GEBRUIK. Het is niet toegestaan de dienst voor andere dan de beoogde doeleinden aan te wenden, in het bijzonder op een bedreigende, schadelijke, beledigende, lasterlijke, aanstootgevende, smadelijke, denigrerende, valse, oneigenlijke of anderszins onrechtmatige of ongepaste manier, dan wel zonder verkregen toestemming toegang te hebben tot persoonlijke gegevens van derden, deze te verzamelen, op te slaan dan wel aan te wenden.
Het is evenmin toegestaan de dienst te gebruiken op een wijze die de infrastructuur van Hager of van haar zakelijke partners onredelijk of onevenredig bezwaart, of die de door Hager geleverde content wijzigt, schaadt dan wel verwijdert.
De dienst is niet bedoeld voor gebruik in sectoren met een hoog veiligheidsrisico, zoals kernenergie- engineering, systemen die noodzakelijk zijn voor het levensbehoud, noodcommunicatiesystemen, vliegtuignavigatie of -communicatie en, in het algemeen, bij systemen die kunnen leiden tot de dood, tot letsel of tot ernstige persoonlijke schade of milieuschade in het geval van een storing van de dienst.
Bij constatering door Hager van enig ongeoorloofd gebruik, is Hager, zonder enige ingebrekestelling, gerechtigd tot onmiddellijke beëindiging van de dienst zonder daardoor op enigerlei wijze schadeplichtig te worden.

5. UPDATES. De Softwareproducten worden onderhouden door Hager en, indien nodig, in de loop van de tijd aangepast of bijgewerkt. Deze updates worden door Hager uitgevoerd in de vorm van bug-correcties, patches, uitgebreide functies en nieuwe versies door middel van standaardprocedures in het besturingssysteem van uw Coviva-controller, via commerciële app-platforms of via een ander medium. Voor eventuele aanpassingen hebben wij uw toestemming nodig. Afhankelijk van het soort update kan uw toestemming worden vereist opdat u zonder enige beperking van de dienst gebruik kunt blijven maken. Hager aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventuele falen van de dienst als gevolg van het niet of niet volledig downloaden en/ of installeren van updates die reeds voor u beschikbaar zijn.

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM. Hager en/of met haar verbonden en/of geassocieerde vennootschappen bezitten de auteursrechten, merken en overige intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud die met en door de Coviva-service wordt weergegeven. Met uitzondering van het gebruik van de dienst voor de beoogde doeleinden in overeenstemming met deze Voorwaarden van de dienstverlening, bent U niet gerechtigd, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, de voor de dienst gebruikte materialen en software of de betreffende inhoud te reproduceren, te wijzigen of hiervan gebruik te maken ten gunste van derden, dan wel op basis daarvan samengestelde producten te vervaardigen, deze te adverteren, creëren, realiseren, publiceren, verspreiden, distribueren, communiceren dan wel daarvan afgeleide producten uit te zenden of in omloop te brengen (waaronder begrepen de weergave of verspreiding van dergelijke materialen op websites van derden).

II. BEPERKINGEN VAN DE DIENSTEN EN UITSLUITING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

1. GEBEURTENISSEN BUITEN DE CONTROLE VAN HAGER : u erkent dat de service onderhevig is aan de beperkingen waarop Hager niet kan ingrijpen, met inbegrip van het geschikte onderhoud van uw COVIVA controller in overeenstemming met de instructies, de mogelijkheden van uw draadloos netwerk, de beschikbaarheid van het internet, de invloed van de omgeving (bijvoorbeeld het gebouw, de weersomstandigheden, de geografie en topografie), de klimatologische omstandigheden en andere factoren die een impact kunnen hebben op het gebruik van het internet, satellieten en satellietgegevens. De services gebaseerd op een server zijn door hun werking afhankelijk van de software en de beschikbaarheid van netwerken die beheerd worden door andere operatoren. Als zodanig kan de verantwoordelijkheid van Hager niet ingeschakeld worden voor occasionele onderbrekingen in de toegankelijkheid, de juistheid, de volledigheid of de stiptheid van de dienstverlening.
2. OMSTANDIGHEDEN WAAROP HAGER GEEN INVLOED KAN UITOEFENEN (OVERMACHT). Hager is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak en elke omstandigheid die in redelijkheid niet voor risico van Hager komt of behoort te komen. Onvoorzienbare vertraging bij of onvoorzienbaar niet presteren door Hager’s toeleveranciers, storingen in de voorziening van internet, elektriciteit en/of emailverkeer, storingen en/of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten en/of van hulppersonen van Hager (tenzij in geval van opzet of grove schuld van die hulppersonen), ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden allen uitdrukkelijk als overmacht. Hager is gerechtigd in geval van overmacht haar verplichtingen op te schorten en/of de Coviva-service geheel dan wel gedeeltelijk te beëindigen dan wel de inhoud van de Coviva-service zodanig te veranderen dat uitvoering daarvan mogelijk blijft of weer wordt. Voor zover Hager ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Hager gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. In geen geval is Hager in geval van overmacht aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct dan wel indirect, aan zaken of goederen van de Referentiegebruiker en/of van derden of anderszins.
3. BEPERKINGEN EN WIJZIGINGEN VAN DE DIENSTEN. Hager behoudt zich het recht voor de dienst en de toegang hiertoe tijdelijk en zolang als nodig te onderbreken dan wel op te schorten, in geval van dwingende redenen, zoals noodzakelijk onderhoud van de servers of van de infrastructuur, van software-updates of onbevoegde aanvallen op data. Bovendien behoudt Hager zich het recht voor de dienst (of delen of de inhoud daarvan) en toegangsprocedures zonder uw toestemming te wijzigen, op voorwaarde dat die wijzigingen geen betrekking hebben op kenmerken die wezenlijk zijn voor u of voor het gebruik van dienst. Waar mogelijk zullen wij u op voorhand op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen, schorsing of onderbrekingen. Hager aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens u of derden indien Hager de diensten op deze wijze aanpast, opschort dan wel onderbreekt.


4. AANSPRAKELIJKHEID : het bedrag van de aansprakelijkheid van Hager is beperkt tot voorzienbare schade voor dit type overeenkomst in geval van tekortkomingen door lichte nalatigheid aan de essentiële verplichtingen van de overeenkomst (dit zijn verplichtingen waarvan de naleving noodzakelijk is om de goede uitvoering van de overeenkomst te waarborgen en waarop de contractpartij vertrouwt en moet kunnen vertrouwen dat zij worden nageleefd). Behalve in geval van bedrog, kan Hager niet aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen door lichte nalatigheid aan niet-essentiële verplichtingen. De hierboven voorziene beperkingen aan de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de aansprakelijkheid het gevolg is van dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder van de wetgeving met betrekking tot productaansprakelijkheid, indien garantie is toegekend of in geval van een foutieve aantasting van het leven, de fysieke integriteit of de gezondheid.

III. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REFERENTIEGEBRUIKER

De Referentiegebruiker is niet alleen verantwoordelijk voor het persoonlijk naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden en bepalingen van de dienst, doch tevens voor alle gebruikers van de diensten via zijn account.


IV. GEGEVENSBESCHERMING

De dienst wordt bepaald door het Coviva-beleid ten aanzien van de gegevensbescherming. Het beleid ten aanzien van de gegevensbescherming regelt hoe de informatie die u ons ter beschikking hebt gesteld, wordt verzameld, gebruikt, openbaar gemaakt en doorgegeven in overeenstemming met de geldende Europese en nationale wetgeving.


V. OPZEGGING

Onverminderd overige rechten en juridische aanspraken is Hager gerechtigd om, via eenvoudige kennisgeving, het met u aangegane contract van rechtswege te beëindigen, de toegang tot de dienst te blokkeren en uw account te deactiveren in het geval u of een andere gebruiker die gebruik maakt van uw account niet heeft voldaan aan een wezenlijke contractuele verplichting, aanhoudend contractuele verplichtingen niet nakomt waarbij een dergelijke schending van het contract niet kan worden hersteld dan wel in het geval u de schending van het contract binnen de daarvoor gestelde termijn niet weet te verhelpen.

Na voorafgaande redelijke kennisgeving, doch ten vroegste na afloop van de fabrieksgarantie op uw Coviva controller, heeft Hager tevens het recht de dienst op elk gewenst moment te beëindigen als gevolg van technische veroudering of om redenen die van invloed zijn op de functionaliteit van het Coviva-systeem. Hager is niet aansprakelijk jegens u of derden indien Hager haar recht om het contract op te zeggen heeft uitgeoefend.

VI. TOEWIJZING CONTRACT

Tenzij deze toewijziging de garanties voor u geringer kunnen worden, hebben wij het recht de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomsten conform de secties A en B aan één van onze verbonden of geassocieerde vennootschappen (in de zin van artikel 11 en 12 van het Wetboek Vennootschappen) toe te wijzen. Dergelijke toewijzing werkt bevrijdend voor ons. Mocht dit recht op toewijzing door ons worden uitgeoefend, bent u gerechtigd de overeenkomsten met onmiddellijke ingang te beëindigen.


VII. CONTACTS

info@hager.be


B. EINDGEBRUIKER-LICENTIEOVEREENKOMST VOOR SOFTWAREPRODUCTEN

Wij geven u een licentie op de Softwareproducten, die voor een deel via de commerciële platforms iTunes en Google Play beschikbaar zijn. Voor uw licentie ten aanzien van deze Softwareproducten is uw voorafgaande toestemming vereist met betrekking tot deze eindgebruiker-licentieovereenkomst in overeenstemming met hoofdstuk B. Uw licentie voor het gebruik van de Softwareproducten onder deze bepalingen en voorwaarden zal door Hager aan u worden toegekend. Uw licentie voor het gebruik van de Coviva App zal aan u worden toegekend door de uitgever die door ons wordt vertegenwoordigd, namelijk Hager Controls SAS, 33, rue Saint Nicolas, 67700 Saverne, RCS Saverne 451 540 744. De uitgever en Hager behouden alle rechten ten aanzien van de Softwareproducten, die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van punt B.

De licentie voor de Softwareproducten die aan u wordt verstrekt voor het gebruik van de diensten blijft beperkt tot het verlenen van niet-overdraagbare rechten op het gebruik, in overeenstemming met deze bepalingen en voorwaarden van de dienstverlening. Deze licentie staat niet toe dat u de Softwareproducten distribueert of via een netwerk beschikbaar stelt. U bent niet gerechtigd de Softwareproducten te verhuren, uit te lenen, te verkopen, over te dragen, te distribueren of deze in sub licentie uit te geven. U mag de Softwareproducten, updates van de Softwareproducten of onderdelen daarvan niet kopiëren (tenzij dit expliciet in deze licentie en de voorwaarden voor het gebruik is toegestaan), decompileren, reverse engineeren dan wel demonteren of trachten de broncode van de software te verkrijgen, of de Softwareproducten verwerken dan wel afgeleide werken van de Softwareproducten creëren (tenzij en voor zover een van de genoemde beperkingen nietig is onder de toepasselijke wet of de voorwaarden van de licentie voor het gebruik van een open-source als onderdeel van de applicatie waarop de licentie betrekking heeft dit toestaan). Elke poging om dit te ondernemen wordt onmiddellijk in strijd geacht met onze rechten als licentiegever.

De voorwaarden van deze licentie zijn tevens van toepassing op alle updates die door ons of de uitgever worden verstrekt, en die de originele Softwareproducten vervangen of aanvullen, tenzij deze updates onderworpen zijn aan een afzonderlijke licentie. In dit geval wordt de update bepaald door de voorwaarden van de afzonderlijke licentie.


C. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de overeenkomst tussen u en Hager betreffende het gebruik van de Coviva-service, inclusief de onderhavige Voorwaarden van de dienstverlening en de eindgebruiker-licentieovereenkomst voor Softwareproducten zoals hierboven onder B opgenomen, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Bij geschillen tussen u en Hager over dan wel verband houdende met (de uitvoering van) deze overeenkomst tussen u en Hager, zullen bij uitsluiting de rechtbanken van Brussel, bevoegd zijn om daarvan kennis te nemen.

Status: juni 2017


BELEID TEN AANZIEN VAN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (COVIVA)

DEFINITIES

De Coviva-service, hierna ook wel aangeduid als de dienst, is een server-gebaseerde dienst die het beheer en de controle van apparatuur mogelijk maakt die via het internet aan de Coviva-controller is verbonden door middel van een App bestemd voor compatibele mobiele apparaten, zoals nader beschreven in paragraaf A.I.2 van de Voorwaarden van dienstverlening.

De Coviva-controller is de controller waarop de randapparatuur wordt aangesloten die met uw mobiele apparaat communiceert.

Het Coviva-systeem is een systeem samengesteld uit een Coviva-controller, de Coviva App en quicklink-producten bedoeld om gebouwinstallaties te beheren en te controleren.

Hager is Hager Modulec NV, Noordkustlaan 16C, 1702 Groot-Bijgaarden (RPR Brussel – BTW 0421.067.003).

Mobiel apparaat: Smartphone, PC’s of pc-tablets.

De Referentiegebruiker is de persoon verantwoordelijk voor het gebruik van het Coviva-systeem en de betreffende diensten.

De Voorwaarden van de dienstverlening betreffen de Algemene bepalingen en voorwaarden welke Hager voor de Coviva-service hanteert en die van toepassing zijn op de met de Referentiegebruiker gesloten overeenkomst.

Het systeem behelst het Coviva-systeem zoals opgezet in de woning van de Referentiegebruiker.

De Wet bescherming persoonsgegevens: de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Bij Hager nemen we de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Graag willen wij u hieronder de aard, omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van de verzamelde gegevens op basis van uw gebruik van de Coviva-service nader toelichten.

Algemene informatie over de manier waarop datatransmissie in het Coviva-systeem werkt
De informatie die wordt gecommuniceerd door de randapparatuur aangesloten op de Coviva-controller in uw huis (temperatuur, rolluiken open / gesloten, etc.) wordt in een gecodeerde vorm bij u thuis in de Coviva-controller opgeslagen. Als u zich bij het Coviva-systeem via de App Coviva binnen of buiten uw woning aanmeldt, legt de App een directe https: // beveiligde link naar uw controller (bank level encryptie: https SSL 2048 bits).

Https (hypertext transfer protocol secure) is een hypertext-transferprotocol. Het is mogelijk gegevens geluidloos en onleesbaar in het overdrachtsproces aan te maken. Dit wordt bewerkstelligd door middel van versleuteling en authenticatie. Authenticatie dient om de identiteit van de verbindende partner te controleren bij het tot stand brengen van een verbinding.

Dit betekent dat uitsluitend u de gegevens betreffende uw huis te zien krijgt. Bij het inloggen buitenshuis, verbindt de Hager server u met uw Coviva-controller. Uw Coviva-controller en uw mobiele apparaat kunnen met elkaar communiceren en uw Coviva-controller kan opdrachten ontvangen. Op geen enkel moment zal informatie betreffende uw huis door ons worden verzameld en opgeslagen op de Hager server.

Gegevensverzameling
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van artikel 1, § 4 van de Wet bescherming persoonsgegevens is Hager.


I. WAT VOOR GEGEVENS WORDEN DOOR HAGER INGEZAMELD?

Gegevens die u Hager ter beschikking stelt: Wanneer u zich aanmeldt, geeft u bepaalde geg evens aan ons door, specifiek uw naam en e-mailadres.
Gegevens die automatisch worden verzameld en opgeslagen in het systeem: Elke keer dat u inlogt, maakt u gebruik van en verzamelen wij uw IP-adres bron om de Coviva-controller met uw mobiele apparaat te laten communiceren.
Gegevens die tijdens de installatie worden verzameld: Nadere informatie met betrekking tot de installateur, product-gerelateerde informatie (serienummer en MAC-adres) en de status van de installatie ('systeem verzonden / niet verzonden naar de klant') worden geregistreerd.

II. GEBRUIK EN OPENBAARMAKING VAN INGEZAMELDE GEGEVENS

We verwerken uw persoonsgegevens om u de Coviva-service te kunnen bieden en in het algemeen ten behoeve van de voltrekking van de overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot:
1. het leggen van de verbinding tussen de Coviva-controller en het mobiele apparaat. Uw e-mailadres staat u toe de overdracht van de besturing via het systeem van de installateur te bewerkstelligen zonder daarbij logingegevens of toegangscodes bekend te maken, te delen of te dupliceren. Hiertoe maakt de installateur een account voor u aan in de Coviva-controller, zodat u eerst door het systeem wordt geïdentificeerd als de toegestane Referentiegebruiker. Vervolgens, als we u het bijbehorende bericht versturen, meldt u zich aan in uw persoonlijke account op hager.be/coviva middels het invoeren van uw wachtwoord. Elke keer dat u zich bij uw account aanmeldt, controleert het systeem of u toestemming hebt hiervan gebruik te maken. Als u uw mobiele apparaat kwijtraakt of deze op een andere wijze in het ongerede raakt, kunt u vanaf elke locatie op uw account inloggen, uw wachtwoord wijzigen en toegang tot uw systeem door een derde ontzeggen,
2. het verzenden van de kennisgeving van de beschikbare updates, en eventueel noodzakelijk onderhoud dan wel foutcorrecties doorvoeren,
3. het optreden in het geval van een klacht,
4. het verlenen van diensten met betrekking tot uw klantgegevens, bijv. 'Uw wachtwoord vergeten?',
5. het systeem via het installatieprogramma naar de Referentiegebruiker verbinden,
6. de installateur toegang tot het systeem bieden in opdracht van de Referentiegebruiker, en
7. het Coviva-systeem (infrastructuur) beveiligen.

Daarnaast worden persoonsgegevens door ons of onze filialen op vertrouwelijke wijze verzameld en verwerkt met het oog op klantenbeheer. Dit betekent dat uw gegevens verwerkt worden voor toepassingen binnen het kader van administratieve processen, boekhouding, customer service, systeembeheer IT, onderhoud en (direct) marketing.

Ten slotte willen we graag uw aandacht vestigen op het feit dat de persoonsgegevens die u hebt verstrekt kunnen worden doorgegeven aan de autoriteiten, overheidsinstanties of adviseurs indien en voor zover deze gegevens noodzakelijk blijken om de legitieme belangen van Hager, klanten, werknemers of leveranciers van Hager op fiscale of juridische gronden te beschermen. In het geval vermeld in paragraaf A. VI. van de Voorwaarden van de dienstverlening, verkrijgt de nieuwe medecontractant het recht de gegevens te gebruiken met inachtneming van onderhavig Beleid.

Persoonsgegevens kunnen ook voor voornoemde doeleinden worden doorgegeven aan met ons verbonden vennootschappen (in de zin van artikelen 11 en 12 van het Wetboek Vennootschappen) en/of aan externe aanbieders van hosting diensten, waarmee hiervoor een overeenkomst is aangegaan in overeenstemming met artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Een lijst van derden waaraan persoonsgegevens verstrekt worden is op aanvraag beschikbaar. Alle databanken waarin uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen bevinden zich op het grondgebied van de Europese Unie.


III. DEACTIVEREN VAN UW ACCOUNT

U kunt uw inschrijving op hager.be/coviva op elk gewenst moment annuleren, door middel van het deactiveren van uw account. Samen met uw account zullen alle persoonsgegevens worden verwijderd. U kunt daarna geen gebruik meer maken van de Coviva-service.

IV. RECHT OP TOEGANG TOT INFORMATIE EN VERZET

U bent te allen tijde gerechtigd kosteloos informatie te verkrijgen ten aanzien van uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden. Meer bepaald kunt u een kopie van de relevante gegevens opvragen met alle details over de bron van de respectievelijk verzamelde data alsmede de aard en het doel van het door ons toegepaste dataverwerkingsproces door hiertoe een schriftelijke, ondertekende en gedateerde aanvraag, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart, te richten aan Hager.

U kunt de aan ons verstrekte persoonsgegevens nader verifiëren, corrigeren dan wel updaten door in te loggen op uw account via de Coviva App en uw persoonsgegevens in uw account profiel bewerken.

U hebt ook het recht om op elk moment kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Als u de eerdergenoemde rechten wenst uit te oefenen of als u vragen hebt over dit onderwerp of over het gebruik van uw persoonsgegevens door Hager, neem dan contact met ons op dit adres: Noordkustlaan 16C, 1702 Groot-Bijgaarden.


Status: juni 2017